Ön itt van: Főoldal / Céginfo / Nevelés / Munkácsy úti Óvoda
Munkácsy úti Óvoda

Munkácsy úti Óvoda

Munkácsy úti Óvoda
5008. Szolnok, Munkácsy út 17.

Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait.
Ő azt hiszi, csak játszik.
De mi tudjuk, mire megy ki a játék.
Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű, tevékeny ember váljék belőle.”

Telefon: 06-20/278-00-08
e-mail cím: munkacsy@szolnokiovodak.hu

A Munkácsy úti tagóvoda vezetője: Molnár Tamásné
Fogadóórája: minden hónap első, páros hét hétfő 16:00 – 17:00,
illetve szükség szerint előzetes bejelentkezés alapján

Gyermekvédelmi felelős : Manzinger Lászlóné
Fogadóórája: minden hónap első hétfőjén 9:00 – 10:00,
illetve szükség szerint előzetes bejelentkezés alapján

Bemutatkozás:

A Szolnok Városi Óvodák Munkácsy úti óvodája Szandaszőlős városrész központjában található. A kellemes, a nagy forgalomtól távol eső egészséges környezet, a tudatosan összeválogatott tárgyi eszközök, 150 férőhelyes óvodánk 6 csoport-, 1 torna-, 1 fejlesztő szobája, 1 inhalációs helyisége, környezetbarát játszóudvara ideális lehetőséget és teret nyújt gyermekeink egészséges fejlődéséhez, differenciált fejlesztéséhez. A folyamatos tárgyi eszközbővítést, karbantartást óvodai igazgatóságunk, alapítványunk pénzügyi forrása és a szülők támogatása teszi lehetővé.
A további fejlesztéshez minden pályázati lehetőségeket igyekszünk kihasználni.

Személyi feltételek:
Homogén (azonos életkorú) és részben osztott szervezésű csoportjainkban valósul meg a folyamatos érzelmi biztonságot sugárzó nevelőmunka
– 12 óvodapedagógus
– 1 gyógypedagógiai asszisztens
– 6 dajka néni
– 1 konyhás dajka néni
– 1 udvaros, karbantartó kolléga segítségével.
Valamennyien törekszünk a nevelési funkció kiteljesítésére, a családbarát óvodai környezet kialakítására.
Pedagógusaink folyamatos önképzéssel, továbbképzéseken való részvétellel bővítik szakmai tudásukat, hogy a mai kor gyermekeinek, a modern, korszerű nevelési elveknek megfeleljenek.

Óvodapedagógusaink:
– 1 pedagógus szakirányú vezető
– 1 pedagógus gyógy testnevelő
– 4 főiskolát végzett
– 7 felsőfokú végzettségű
– 1 gyógypedagógiai asszisztens középiskolát végzett.


Kompetenciáink:
– Ismerjük és értjük a társadalmi változásokat a közoktatás és az óvodai nevelés összefüggéseit.
– Ismerjük az óvodáskorú gyermekfejlődési sajátosságait.
– Ismerjük a nevelés és a fejlesztés elméletét, az óvodáskorosztály differenciált személyiségformálásának folyamatát, tevékenységeit, azok tervezését, módszereit,
a sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű gyermekek nevelési specifikumait, a
családokkal való együttnevelés lehetőségét.
– Elsajátítottuk a tevékenységek szervezéséhez szükséges módszertani ismereteket az anyanyelvi nevelés, a játék, a mese-vers, az ének-zene, a vizuális tevékenység, a mozgás, a környezet tevékeny megismerése területén.
– Ismerjük az élményszerű óvodai élet szervezésének lehetőségeit.
– Tájékozottak vagyunk az egészségre nevelés és a mentális egészség védelmének elvi és gyakorlati kérdéseiben.
– Ismerjük az óvodai mérés, értékelés és minőségfejlesztés elveit, módszereit.
– Nevelőmunkánk dokumentációja naprakész és szakmaisággal megtöltött.

Pedagógiai értékeink:
– Érzelmi nevelés, szocializáció.
– Egészséges életmódra nevelés, mozgás.
– SNI gyermekek közül elsősorban a mozgásában korlátozottak integrált nevelése, fejlesztése.
– Játék és tevékenységekben történő élményalapú tanulásszervezés.
– Környezettudatos magatartásformálás.
– Anyanyelvi nevelés

Alapelveink:
– Olyan szeretetteljes óvodai légkör megteremtése, amelyben a gyermekeket megbecsülés és feltétel nélküli szeretet övez, mindenekfelett álló érdekei figyelembe vételével.
– Az óvodai nevelésünk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására irányul az esélyegyenlőség maximális figyelembe vételével.
– Optimális környezeti feltételek megteremtésével és megszervezésével a korai fejlődés tudatos támogatása, prevenciója mozgáson, játékon keresztül.

Pedagógiai innovációk:
Szakmai munkánk színvonalának emelése érdekében, módszertani ismereteinket megújítva igyekszünk partnereink megelégedésére dolgozni.
Folyamatosan képezve magunkat szeretnénk bekapcsolódni, majd beépíteni nevelőmunkánkba a tehetséggondozást a drámajáték területén.

Óvodánk közösségi élete:

Óvodánkban hagyományaink ápolásával őrizzük meg értékeinket, a szűkebb és tágabb környezethez való érzelmi kötődésünket és alakítjuk a „MI EGYÜTT” érzését.
A szokások, hagyományok, ünnepek biztos szigetként állnak hétköznapjaink sodrásában. Fontosnak tartjuk, hogy a gyorsan változó világunkban a hagyományok értékeiről ne feledkezzünk meg. Kialakított hagyományaink szolgálják a közösségé formálódást és a tartalmas közösségi életet. Az ünnepekre való érzelmi ráhangolódást, az összetartozást a
„Mi óvodánk”, a „Mi csoportunk” érzésének kialakítását segítik. Az ünnepekkel közvetítjük egyetemes és nemzeti kultúránk értékeit, a jeles napok kapcsán felidézzük a népi hagyományokat.

Óvodánkban az ünnepeket a szülők javaslatainak figyelembevételével és részvételével szervezzük és bonyolítjuk.

– Szeptember: Erdei Óvodai foglalkozások
– Október:
október 04 : Állatok Világnapja
Őszi játszóház
– November:
Egészségnevelési délelőtt szülőkkel
– December:
Mikulás
Játszóház
Adventi készülődés
Karácsony- ráhangolódás az ünnepre.
– Január:
Madárvédelem a tél folyamán
– Február:
Jelmezes maskarázás a szülőkkel közösen.
– Március:
15. Nemzeti jelképeink megismerése, felkeresése (Szobor-látogatás)
22. Víz Világnapja – megemlékezés csoport szinten a víz jelentőségéről,  felhasználásáról, a takarékosság fontosságáról.
– Április:
Húsvéti előkészületek
Játszóház
22. Föld Napja. Virágosítás az óvodában, közös ültetés, majd további ápolás.
– Május:
Anyák napja. A csoportok egyéni elképzeléseik szerint teremtenek meghitt     körülményt  a köszöntéshez.
01. Májusfa állítása. A nyírfát közösen díszítjük fel, körbetáncoljuk.
10. Madarak és Fák Napja. A madarak megfigyelése, beszélgetés a madarak, fák életéről, védelméről.
Gyermeknap
– Június:
05. Környezetvédelmi Világnap
Évzáró- ballagás
Nagycsoportosok búcsúztatása

A gyermekek név és születésnapjának megünneplése
Minden csoportban más-más hagyományai vannak. Az ünnepelt gyermek megvendégeli társait. Mi kedvenc dallal, verssel és apró ajándékkal kedveskedünk neki.

Alapítványunk neve: Munkácsy úti Óvodáért Alapítvány
A kuratórium elnöke: Manzinger Lászlóné
Adószám: 18835340-1-16

Alapítványunk működésének célja: olyan játékfeltételek megteremtése az óvodai gyermekközösség részére, amellyel játékuk tartalmasabbá és sokoldalúbbá válhat.

Munkácsy úti óvoda:
T:56/423-081
20/278-00-08
Email:munkacsy@szolnokiovodak.hu

Tagóvoda  vezető:Molnár Tamásné
Fogadó órája:minden hónap első páros hét hétfője 16:00-17:00,illetve szükség szerint előzetes bejelentkezés alapján.

Gyermekvédelmi felelős:Manzinger Lászlóné
Fogadó órája:minden hónap első hétfője 9:00-10:00,illetve szükség szerint előzetes bejelentkezés alapján.

Alapitvány neve:Munkácsy úti óvodáért
Kuratórium elnöke:Manzinger Lászlóné
Adószám:18835340-1-16

Szóljon hozzá!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

1 × öt =

Fel